A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Mindennapos testnevelés: a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) a következőt tartalmazza:

(11) *  Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

  1. a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
  2. b) iskolai sportkörben való sportolással,
  3. c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
  4. d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.

(11a) *  Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni.

Kivonat az intézmény pedagógiai programjából:

2019/2020-as tanév

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

Testnevelés órák száma

5 5 5 5 5 5 5 5
Megvalósítás tánc 2 2 3 0 0 0 0 0
testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5

Szakkörök igénybevételének lehetősége

A tanulók igényének megfelelően, egyéni és közösségi tevékenységből eredő szakirányú érdeklődésének kielégítése, képességeik fejlesztése, pályaválasztásuk előkészítése céljából – az iskola költségvetési előirányzatának terhére, vagy társadalmi erőforrásból – szakkörök, tanfolyamok szervezhetők.

A szakkörök legfeljebb heti két órában működhetnek.

A szakkörök létszáma – a szakkör jellegétől függően – általában 8-20 fő. Az egyes szakköröknek az átlagosnál kisebb, vagy nagyobb létszámmal való működéséről, továbbá a tanév közben bekövetkezett létszámcsökkenés miatti megszüntetéséről – az igazgató dönt.

A szakkörbe való jelentkezés önkéntes. Tagja lehet valamennyi tanuló, akit osztályfőnöke, szaktanára alkalmasnak tart a szakköri tagságra. A jelentkezés egy tanévre szól, felvétel esetén a szakkör munkájában való részvétel kötelező.

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A szakkörök foglalkozási tervét a szakkörvezető állítja össze – a munkaközösség-vezető véleménye alapján -, és az igazgató hagyja jóvá. A szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

A szakkörök meghirdetése, szervezése szeptember első hetében történik; működése szeptember második hetétől a tanév végéig tart.

A 2018/2019-es tanévben a következő tanórán kívüli foglalkozások működnek:

Szakkör Évfolyam Foglalkozás vezetője
Irodalmi színpad 1-4. Batári Mihályné
Irodalmi színpad 5-8. Jónás Ferenc
Informatika 3-4. Vitális István
Informatika 5-8. Diák Csaba
Fizika 7-8. Sebestyén Renáta
Felkészítő foglalkozás Évfolyam Foglalkozás vezetője
Felvételi előkészítő – magyar 8. Jónás Ferenc
Felvételi előkészítő – matematika 8. Diák Anett
Korrepetálás Évfolyam Foglalkozás vezetője
Csoportos felzárkóztatás – matematika 1. Szotákné Ujvári Erika
Csoportos felzárkóztatás – magyar 1. Szotákné Ujvári Erika
Csoportos felzárkóztatás – matematika 2. Baráthné Filep Erzsébet
Csoportos felzárkóztatás – magyar 2. Baráthné Filep Erzsébet
Csoportos felzárkóztatás – matematika 3. Vitális István
Csoportos felzárkóztatás – magyar 3. Vitális István
Csoportos felzárkóztatás – matematika 4. Pappné Péter Katalin
Csoportos felzárkóztatás – magyar 4. Pappné Péter Katalin